Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Hizmetler

Geridönü?üm Hizmetleri Kapsam?nda

             Çevreye Duyarl? Bir Nesil Yeti?tirmek için Erenler Metal olarak geri dönü?ümün bir kazanç kap?s? de?il do?ay? kurtarma projesi oldu?unu benimseyen ve gerek yurt içinde gerek yurt d???nda faaliyetlerini çevrecilik üzerine geli?tiren firmam?z, At?klar?n ayr??t?r?lmas? ve i?lenmesi ile elde edilen ham maddeyi tekrar ülke Ekonomisine Kazand?rarak Çevrecilik ve do?ay? koruma misyonunun yan? s?ra ülkemizin hammadde ihtiyac?na da çözüm üretmektedir.

             Firmam?z mü?terilerine dinamik bir ekip çal??mas? ile h?zl? ve rekabetçi avantajlar sunmaktad?r.Sizinde Elinizde de?erlendirilmeyi Bekleyen, yer kaplayan Geri Dönü?üm Hurda malzemeleriniz var ise bizi Aray?n. Ke?if için firman?z? ziyaret edecek olan profesyonel ekibimiz sizi bilgilendirecek ve sizin belirleyece?iniz ko?ullarda at?klar?n?z?n geri dönü?üme kazand?racakt?r. Bölge ve ke?if personelimiz 7 / 24 hizmet vermektedir.

 

1. Kazan Dairesi Hurda Al?m? ve Sökümü

2. Çat? ve Asma Tavan Hurda Al?m ve Sökümü

3. Yang?n Merdiveni Hurda Al?m ve Sökümü

4. Depo Raf Sistemleri Hurda Al?m ve Sökümü

5. Fuel Oil Tank, Depo Hurda Al?m ve Sökümü

6. Is?tma ,So?utma Sistemleri Hurda Al?m ve Sökümü

7. Kullan?lmayan Makina Hurda Al?m? ve Sökümü

8. Havaland?rma Kanallar? Hurda Al?m ve Sökümü

9. Tesisat ve Ekipmanlar?n?n Hurda Al?m? ve Sökümü

10. Depo Temizli?i Hurda ,Deponuzda'ki Hurdalar?n Al?m?

11. Elektrik Tesisat Kablo Hurda Al?m ve Sökümü

12. Büro Ofis Malzeme Ürünleri Hurda Al?m?

13. Elektronik Hurda, Tüm Hurda Ürünlerin Al?m?

14. At?k Hurda Ka??t Al?m? ve ?mha Hurda ve Geri Dönü?ümü

15. At?k Hurda Pil ve Akü Hurda Al?m? Geri Dönü?ümü

16. Fabrika ?malat Art??? Hurda Al?m

17. Kompresör, Jeneratör, Trafo Hurda Al?m & Sat?m