Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Hakk?m?zda

Biz ERENLER METAL ekibi olarak her türlü hurdalar?n?z? ?zmir ve Türkiye pazar?ndaki geri dönü?ümlerini sa?lamak amac?yla ?zmir'de kurulmu?tur. ERENLER METAL kuruldu?u günden itibaren yapt??? çal??malar sonucu  ?zmir içi , d??? hurda al?? veri?lerinizde Türkiye'de kal?c? bir yer edinmi?tir. Y?llar?n vermi?  oldu?u tecrübeyle mü?terilerine en iyi hizmeti sunmaktad?r.