Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Hurda Prinç

 

ürün kodu :ERENLERMETAL

Fiyat:0 535 423 28 64

PR?NÇ ( SARI ) :
Pirinç, bak?raçinko kat?larak elde edilen sar? renkteki ala??mlar?n genel ismi. Pirinçte bulunabilen di?er baz? elementler, kalay, kur?un, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden baz? pirinçlere tunç da denilmektedir. Asl?nda tunç (veya bronz) bak?r-kalay ala??m?d?r.
Pirinç milattan önceki devirlerde dahi bilinmektedir. Günümüze kadar ula?an en eski pirinç malzeme, kalamin pirincidir.

Ala??mlar?n?n özellikleri
Piriç oldukça tok ve kolay i?lenebilen bir malzemedir. Dövülebilirli?i bak?r muhtevas?na ba?l?d?r. % 55'ten az bak?r içeren beyaz piriçler, kolay i?lenemez. Bunlar ancak toz haline getirilerek sert lehim i?lemlerinde kullan?lma sahas? bulurlar. Dövülebilir piriçler ise genellikle % 62'nin üzerinde bak?r içeren ve so?uk olarak i?lenebilen alfa pirinçleri ile daha az bak?r ihtiva eden ve s?cak i?lem gerektiren beta piriçleridir. Alfa piriçleri üstün so?uk i?lem özelliklerine sahip olup civata, pim ve vida yap?m?nda yayg?n olarak kullan?l?r. Beta piriçleriyse daha az sünek, fakat daha dayan?kl?d?r. Bunlar bilhassa musluk vanas?, kap? ve pencere kolu ve baz? ba?lant? parçalar?n?n imalinde kullan?l?r.
Üçüncü grup piriçler di?er elementlerle özellikleri geli?tirilen ala??mlard?r. Mesela, alüminyumlu piriçlerkorozyona kar?? dayan?kl?d?r. Kur?unlu piriçler kolay i?lenir. Kalayl? piriçler ise deniz suyunun korozif etkisine kar?? dirençlidir.
Bak?r k?rm?z? renkli bir metaldir. Çinko kat?larak rengi aç?l?r. Piriçteki çinko yüzdesi artt?kça renk, k?rm?z?dan alt?n sar?s?na do?ru yakla??r. Piricin renginden çinko muhtevas? tahmin edilebilir.

Çe?itleri

 • Amiral Pirinç :30% çinko ve 1% kalay ihtiva eder. Kalay çinkosuzla?ma tepkimesini engellemeye yard?mc? olan bir elementtir.
 • Alfa Pirinç (Pirincin kral? olarak da adland?r?l?r): %35'den az çinko içerir, eriyebilme özelli?ine sahiptir, so?uk i?lenebilir ve dövülebilir. Sadece bir faz içerir (Yüzey merkezli kübik kristal yap?).
 • Alfa-Beta Pirinci : ?ki fazl? pirinç olarak da adland?r?l?r. 35-45 % çinko ihtiva eder ve s?cak i?lemeye uygundur. Hem alfa hem beta faz? içerir; beta faz? ?ekil merkezli kristal yap?ya sahip olup alfa faz?ndan daha sert ve güçlüdür. Alfa-beta pirinçleri genellikle s?cak i?lemine tabi tutulurlar.
 • Aluminyum bazl? pirinç : Aluminyum korozyon dayan?kl?l???n? artt?rc? olarak katk? sa?lar.
 • Beta pirinç : 45-50 % çinko ihtiva eder, sadece s?cak olarak i?lem görür, ve daha sert, güçlü olmas?yla döküm için uygundur.
 • Ortak pirinç veya perçin pirinci : 38% çinko içerir, ucuz ve so?uk i?lemeye uygundur.
 • Yüksek bak?r oranl? pirinç : 65% bak?r ve 35% çinko içerir, yüksek çekme kuvvetine sahip olup yay, civata ve perçin yap?m?nda yayg?n olarak kullan?l?r.
 • Kur?unlu pirinç : Alfa beta pirinç ala??m?na kur?un eklenmesiyle elde edilir. Kur?un içermesinden dolay? i?lenebilirli?i artm??t?r. (kolay tala? kald?rma olan??? sa?lam??t?r.)
 • Dü?ük çinko ala??ml? pirinç : 20% çinko içerip aç?k alt?n rengine sahiptir. Mükemmel sünek özelli?ine sahip olup metal hortumlar? gibi esnek yerlerde tercih edilir.
 • Deniz mavisi pirinci : Amiral pirincine yak?nd?r, 40% çinko ve 1% kalay içerir.
 • K?rm?z? pirinç : CuZnSn ala??m? için verilen amerikanterimidir.Ayr?ca silah metali olarak da adland?r?l?r.
 • Beyaz pirinç : 50 % çinko içerir ve genel kullan?m için çok k?r?lgand?r.
 • Sar? pirinç : 33% çinko içeren ala??mlar için verilen amerikan terimidir.

Kategoriye ba?l? di?er ürünler