Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Hurda Kablo

 

ürün kodu :ERENLERMETAL

Fiyat:0 535 423 28 64

Kullan?m ömrünü tamamlam?? ve at?k hale dönü?mü? hurda kablolar, hem kabu?u hem de içeri?indeki tellerin i?lenmesi ile yeniden hayata kazand?r?lmaktad?r. Elektrik ak?m?n? en iyi ?ekilde gerçekle?tiren tellerin plastik yüzeyi, onlar?n ömrünü uzatmakta, deformasyona u?ramalar?n? engellemektedir. Hurda kablo fiyatlar?, s?f?rdan üretime nazaran oldukça ekonomiktir. Bu nedenle geri dönü?üm, tüm ülkelerin tercih etti?i bir yöntemdir.

Kullan?lmayacak durumda olan kablolar?n?z hakk?nda firmam?zla görü?erek hurda kablo fiyatlar? hakk?nda detayl? bilgiye ula?abilirsiniz. Firmam?z, hurda kablo fiyatlar? hususunda en iyi fiyat garantisi ve kaliteli hizmet imkân? vermeyi taahhüt etmektedir. Bu nedenle bizlerle görü?meden ve sizlere özel fiyat tekliflerimizi ö?renmeden, hurdalar?n?z? de?erlendirmemenizi tavsiye ediyoruz.

Kategoriye ba?l? di?er ürünler