Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Hurda Krom

 

ürün kodu :ERENLERMETAL

Fiyat:0 535 423 28 64

Krom hammaddesine oranla yakla??k %80-85lere varan bir kazanç getirisi elde edilmesini sa?lamaktad?r. Krom’u kayna??ndan ç?karmak oldukça zahmetli ve külfetlidir.  Firmam?z toplum kazanc?na destek amac? ile mü?terilerine hurda krom fiyatlar? baz?nda sundu?u özel teklifler ile deste?ini sürmeyi amaçlamaktad?r. Bu nedenle, hurdalar?n?z? de?erlendirirken, firmam?zdan sizler için sunaca??m?z tekliflerimizi de?erlendirmeyi ihmal etmeyiniz.

Kategoriye ba?l? di?er ürünler