Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Hurda Kur?un

 

ürün kodu :ERENLERMETAL

Fiyat:0 535 423 28 64

Oldukça maliyetli ve ülkeler için ç?kar?lmas? külfetli olan kur?un madeni, tüm geli?mi? ülkelerin oldukça s?kl?kla kulland?klar? ve ihtiyaç duyduklar? bir ala??md?r. Ülkeler kaynak israf?n? azaltmak ve korumak için bu kur?unlar?n art?k kullan?lmayacak ve at?k hale gelmi? durumundan faydalanarak, yeniden i?leme alm??, bu at?k kur?unlardan yeniden hammadde aç??a ç?karmay? ba?arm??lard?r.  Hurda kur?un fiyatlar?, hammaddeye oranla çok ekonomiktir. Firmam?z, piyasa ko?ullar?nda de?erlenen bu hurda kur?un fiyatlar? oran?na ilaveten, mü?terilerine özel ?skontolar ve avantajl? al?m-sat?m seçenekleri sunmaktad?r.

Kategoriye ba?l? di?er ürünler